วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 419 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี ประเภท1
23 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 410 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงการสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Urban and infrastructure management of Local government organizations Course) ประเภท1
23 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 409 โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" ประเภท1
23 ม.ค. 2563 สร 0023.5/ว 40 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 ประเภท1
23 ม.ค. 2563 สร 0023.2/ว 394 การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท1
23 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 393 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประเภท1
22 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 391 ข้อสั่งการจากประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2563 สร 0023.5/ว 39 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2563 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2563 สร 0023.5/ 960 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.สร.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 366 ประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 38 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 37 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 36 ประชุมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้รับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2563 สร 0023.5/ว 338 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2563 สร 0023.5/ 836 การนำส่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2563 สร 0023.5/ 835 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 343 การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคู่มือมาตรฐานหอพัก (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2563 สร 0023.3/ว 328 แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2563 สร 0023.5/ว 34 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2563 สร 0023.5/ว 32 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1