วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.ค. 2563 สร 0023.1/ว 3517 การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ ประเภท1
2 ก.ค. 2563 สร 0023.1/ว 3516 ประชาสัมพัธ์"โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ การจัดทำแผนอัตรากำลัง(ปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566)และการเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563" ประเภท1
1 ก.ค. 2563 สร 0023.3/ 9085 ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นกรณีพิเศษ ประเภท1
1 ก.ค. 2563 สร 0023.3/ว 3507 แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประเภท1
1 ก.ค. 2563 สร 0023.5/ว 3493 (ลว 30/มิ.ย/63) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประเภท1
1 ก.ค. 2563 สร 0023.3/ว 3494 ลว 1 ก.ค. 63 ส่งตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารไปปฏิบัติงาน ประเภท1
30 มิ.ย. 2563 สร0023.3/336 ลว 30 มิ.ย. 2563 แจ้งรายงานยืนยันความถูกต้องของตลาด (อำเภอสังขะ) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2563 สร 0023.3/ว 417 การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2563 สร 0023.3/ว 3463 ลว 30 มิ.ย. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีของ อปท. รอบปี 64-66 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2563 สร 0023.5/ว 3459 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2563 สร 0023.3/ว 3455 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2563 สร 0023.3/ว 3454 ขอให้ชี้แจงกรณีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2563 สร 0023.5/ว 418 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2563 สร 0023.1/ว 3342 การจัดอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2563 สร 0023.3/ว 3444 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2563 สร 0023.3/ว 3443 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2563 สร 0023.3/ 8869 รายงานผลการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2563 สร 0023.3/ว 3429 ลว 26 มิ.ย. 63 ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2563 สร 0023.2/ว 413 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2563 สร 0023.3/ว 3412 ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1