วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 1858 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประเภท1
3 เม.ย. 2563 สร 0023.5/ว 1862 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม ประเภท1
3 เม.ย. 2563 สร 0023.5/ว 1861 การเร่งรัดการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท1
3 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 1860 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท1
3 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 1587 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวด คลิปวีดีโอด้านอนามัย ประเภท1
3 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 1856 แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประเภท1
3 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 218 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภท1
3 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 219 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภท1
3 เม.ย. 2563 สร 0023.1/216 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดสุรินทร์ และแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ ประเภท1
3 เม.ย. 2563 สร 0023.5/ว 217 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประเภท1
3 เม.ย. 2563 สร0023.5/ว 1848 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
2 เม.ย. 2563 สร 0023.1/ 215 การจัดตั้งศูนย์รวบรวมโควิด - 19 และแต่งตั้งคณะทำงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 1831 ขอมอบหนังสือ "3Rs : บันทึกความสำเร็จในการคัดแยกขยะ " และหนังสือรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 1818 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 212 มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 1819 ลว. 1 มี.ค 63 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronnavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 214 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2563 สร 0023.2/ว 213 การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ว 1807 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในร้านเสริมสวยและร้านตัดผม ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2563 สร 0023.3/ 4415 การจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานและประมวลภาพโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1