slide1
slide2
slide4
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
  ประวัติตำบล
 
  โครงสร้างบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
   
 
อบต.ตาคง :: องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
 

การคมนาคม
            การเดินทางและติดต่อกับชุมชนอื่นๆ นับว่าสะดวกมากมีถนนลาดยางจากตัวตำบลถึงอำเภอ คือถนนสายโชคชัย – เดชอุดม ระยะทาง 20 กิโลเมตร และเส้นทางที่สามารถติดต่อระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยางเป็นส่วนใหญ่ และถนนภายในหมู่บ้านทุกบ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  การเดินทางของราษฎรส่วนมากใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ รองลงมาจะใช้รถโดยสารประจำทาง เป็นต้น 

การโทรคมนาค

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ        - แห่ง
หอกระจายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ - แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. - แห่ง
การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึง   14 หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น ร้อยละ 98.5 ของจำนวนครัวเรือน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ, ลำห้วย 1 แห่ง มีปริมาณน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกตลอดปี
หนองน้ำสาธารณะ 12 แห่ง

การบริการสาธารณะในหมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง