บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม
การเดินทางและติดต่อกับชุมชนอื่นๆ นับว่าสะดวกมากมีถนนลาดยางจากตัวตำบลถึงอำเภอ คือ ถนนสายโชคชัย – เดชอุดม ระยะทาง 20 กิโลเมตร และเส้นทางที่สามารถติดต่อระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยางเป็นส่วนใหญ่ และถนนภายในหมู่บ้านทุกบ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การเดินทางของราษฎรส่วนมากใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ รองลงมาจะใช้รถโดยสารประจำทาง เป็นต้น
การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึง 14 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น ร้อยละ 98.5 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย 1 แห่ง มีปริมาณน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกตลอดปี
- หนองน้ำสาธารณะ 12 แห่ง
การบริการสาธารณะในหมู่บ้าน
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |