สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง

นายปรีชา สิงหะ
ประธานสภา อบต.ตาคง
นางดวงมณี ไชยสาร
รองประธานสภา อบต.ตาคง
นายสุนทร พาเจริญ
ส.อบต.หมู่ 1
นายทรงกิจ จันทร์ศิลป์
ส.อบต.หมู่ 1
น.ส.รัตน์ชณีย์ เที่ยงทัศน์
ส.อบต.หมู่ 2
นายสุทัศน์ ขอชัย
ส.อบต.หมู่ 2
น.ส.รัตน์มณี อักษร
ส.อบต.หมู่ 3
นายสายสิทธิ์ ยอดคำตัน
ส.อบต.หมู่ 3
นายสมบูรณ์ สุระ
ส.อบต.หมู่ 4
นายอำพัน รอดพึ่ง
ส.อบต.หมู่ 4
นายสุพิน มังษะชาติ
ส.อบต.หมู่ 5
น.ส.หทัยรัตน์ สมบัติวงค์
ส.อบต.หมู่ 5
นายบัวเพย เจรจา
ส.อบต.หมู่ 6
นายพิมูล มะโน
ส.อบต.หมู่ 6
นางสมศรี คันศร
ส.อบต.หมู่ 7
- ว่าง -
ส.อบต.หมู่ 7
นายวิทยา เจรจา
ส.อบต.หมู่ 8
นายพรทิพย์ อาจภักดี
ส.อบต.หมู่ 9
นายเสนาะ เชื้อทอง
ส.อบต.หมู่ 9
นายธนทรัพย์ ขันชนะชาติ
ส.อบต.หมู่ 10
นายประสิทธิ์ ดาบจันทร์
ส.อบต.หมู่ 10
นายเสน่ห์ จูงสุข
ส.อบต.หมู่ 11
- ว่าง -
ส.อบต.หมู่ 11
นางคำนึง แหวนวงค์
ส.อบต.หมู่ 12
นายชัยพล สีบานเย็น
ส.อบต.หมู่ 12
- ว่าง -
ส.อบต.หมู่ 13
นายพร หงส์โสภา
ส.อบต.หมู่ 13
นางมณฑิรา พวงบุตร
ส.อบต.หมู่ 14

| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |