สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชาการมีการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ในตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นดังต่อไปนี้
หมู่ที่ บ้าน ปลุกข้าว(ไร่) ปลูกยางพารา(ไร่) ปลูกยูคาฯ(ไร่) ปลูกอ้อย(ไร่) ปลูกมัน(ไร่)
1 สนวน 2,256 88 0 11 17
2 กะปู 1,493 166 24 10 77
3 ดง 1,368 104 15 63 30
4 ตาคง 2,090 58 20 68 117
5 เถกิง 1,543 56 15 12 10
6 ตราด 1,853 32 10 60 0
7 ห้วยปูน 1,239 150 0 0 35
8 ตะเคียน 1,129 224 0 0 35
9 หนองเยาะ 1,046 214 37 10 209
10 โคกชัย 1,237 71 10 20 55
11 โคกระเปาว์ 1,504 145 10 13 20
12 โคกกลาง 1,209 30 0 0 0
13 ตระกูลน้อย 1,456 10 0 0 0
14 สามแยก 561 63 0 0 0