slide1
slide2
slide4
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
  ประวัติตำบล
 
  โครงสร้างบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
   
 
อบต.ตาคง :: องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
 
ที่ตั้ง
           ตำบลตาคงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสังขะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสังขะ   ประมาณ    20   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
ทิศ อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง   มีพื้นที่ประมาณ   81.19   ตารางกิโลเมตร ประมาณ   50,743.75    ไร่

ภูมิประเทศ
            ลักษณะภูมิประเทศของตำบลตาคง   มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ลาดเอียงและป่าไม้เบญจพรรณเหมาะสำหรับทำพื้นที่ทางการเกษตร  เลี้ยงสัตว์  และอุตสาหกรรม  มีลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำคลองห้วยแก้ว  ห้วยสำราญ

จำนวนหมู่บ้าน
            องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง   ประกอบด้วยหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 14 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่
หมู่บ้าน
หมู่ที่
หมู่บ้าน
1
สนวน
8
ตะเคียน
2
กะปู
9
หนองเยาะ
3
ดง
10
โคกชัย
4
ตาคง
11
โคกระเปาว์
5
เถกิง
12
โคกกลาง
6
ตราด
13
ตระกูลน้อย
7
ห้วยปูน
14
สามแยก