สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
ตำบลตาคงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสังขะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสังขะ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
อาณาเขตติดต่อ
ทิศ อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง มีพื้นที่ประมาณ 81.19 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 50,743.75 ไร่
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลตาคง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ลาดเอียงและป่าไม้เบญจพรรณเหมาะสำหรับทำพื้นที่ทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรม มีลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำคลองห้วยแก้ว ห้วยสำราญ
จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 14 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 สนวน 6 ตราด 11 โคกระเปาว์
2 กะปู 7 ห้วยปูน 12 โคกกลาง
3 ดง 8 ตะเคียน 13 ตระกูลน้อย
4 ตาคง 9 หนองเยาะ 14 สามแยก
5 เถกิง 10 โคกชัย

| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |