slide1
slide2
slide4
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
  ประวัติตำบล
 
  โครงสร้างบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
   
 
อบต.ตาคง :: องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
 

นายชัยมงคล จันทร์สุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง

นายสำราญ โสดา
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง

นายยสมบัติ จันทสุข
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง

นายชินวัตร แหวนวงษ์
เลขานุการนายกอบต.ตาคง