slide1
slide2
slide4
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
  ประวัติตำบล
 
  โครงสร้างบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
   
 
อบต.ตาคง :: องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
 
 

วิสัยทัศน์


“ ตำบลตาคง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม
นำเกษตรอินทรีย์ วิถีประชาธิปไตย ใฝ่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลตาคง

  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
  6. การจัดระเบียบสังคม/ชุมชน
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
  2. ราษฎรในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  3. ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  สามารถพึ่งพาตนเองได้
  4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
  5. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
  6. ราษฎรในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย