วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
" ตำบลตาคง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม
นำเกษตรอินทรีย์ วิถีประชาธิปไตย ใฝ่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลตาคง
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6.การจัดระเบียบสังคม/ชุมชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.ราษฎรมีการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
2.ราษฎรในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3.ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
4.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
5.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
6.ราษฎรในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |