สภาพทางสังคม

ประเพณีและวัฒนธรรม
เป็นตำบลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอยู่เนื่องจากประชากรที่พูดภาษาต่างกัน 2 กลุ่ม คือ เขมร และลาว แต่ประชากรทั้งหมดมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสามัคคี ต่างได้รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาของตนไว้เป็นอย่างดี และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
สถานศึกษา
สถานศึกษา จำนวน (แห่ง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4
โรงเรียนประถมศึกษา 5
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน (แห่ง)
วัด 3
ที่พักสงฆ์ 8
การสาธารณสุข
- รพ.สต.บ้านโคกชัย
- รพ.สต.บ้านตราด