slide1
slide2
slide4
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
  ประวัติตำบล
 
  โครงสร้างบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
   
 
 
 

ประเพณีและวัฒนธรรม
             เป็นตำบลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอยู่เนื่องจากประชากรที่พูดภาษาต่างกัน 2 กลุ่ม คือ เขมร และลาว แต่ประชากรทั้งหมดมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสามัคคี ต่างได้รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาของตนไว้เป็นอย่างดี และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ส่วนการศึกษา
จำนวน (แห่ง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4
โรงเรียนประถมศึกษา
5
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
1
โรงเรียนมัธยมศึกษา
1
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
-
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
จำนวน (แห่ง)
วัด
3
ที่พักสงฆ์
8
สาธารณสุข
รพ.สต.บ้านโคกชัย
รพ.สต.บ้านตราด