สำนักปลัด อบต.

-ว่าง-
ปลัด อบต.
น.ส.จิราพร การะเกต
หัวหน้าสำนักปลัด
นายประเสริฐ สิมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.สร้อยคำ สุปิงคลัด
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.นันทพัทธ์ จันทงาม
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.ภิญญา ทรัพย์ทวี
นิติกร
-
เจ้าพนักงานธุรการ
นางศิริลักษณ์ เชื้อทอง
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
น.ส.สุดาพร ขอชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.รัชฎากร ทองเสาร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายณัฐวัฒน์ เจริญวิทวัส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นายวันนา พรหมสูง
พนักงานขับรถ
นายประเสริฐ อุปมัย
คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)
นายแสวง พวงจันทร์
คนงานทั่วไป(นักการ/ภารโรง)
นายสมศักดิ์ วงมา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติกู้ชีพ)
-
คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)

| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |