slide1
slide2
slide4
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
  ประวัติตำบล
 
  โครงสร้างบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
   
 
อบต.ตาคง :: องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ภ น
 
 


- -
ปลัด อบต.

น.ส.จิราพร การะเกต
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประเสริฐ สิมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.สร้อยคำ สุปิงคลัด
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.นันทพัทธ์ จันทงาม
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.ภิญญา ทรัพย์ทวี
นิติกร

นางนันทพร บุหงา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางศิริลักษณ์ เชื้อทอง
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)
   

 


น.ส.สุดาพร ขอชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.รัชฎากร ทองเสาร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายณัฐวัฒน์ เจริญวิทวัส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายวันนา พรหมสูง
พนักงานขับรถ

- -
คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)

นายประเสริฐ อุปมัย
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันฯ)

- -
คนงานทั่วไป

นายแสวง พวงจันทร์
คนงานทั่วไป(นักการ ภารโรง)

นายสมศักดิ์ วงมา
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกันฯและปฏิบัติกู้ชีพ)