กองช่าง

-ว่าง-
ปลัด อบต.
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัยนุวัฒน์ ชัยชุมพล
นายช่างโยธา
นายณัฐพล สำนึกนิตย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
น.ส.สุกานดา สมบัติวงค์
งานแผนที่และภาษี (คนงานทั่วไป)
-
งานประสานสาธารณูปโภค (คนงานทั่วไป)

| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |