กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-
ปลัด อบต.
นายภิญโญ ซื่อรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายพงศธร ป้องคำ
นักวิชาการศึกษา
น.ส.กชพรรษ ขันเงิน
ครู(ศพด.บ้านสนวน)
นางปริศนา ขันชนะชาติ
ครู(ศพด.บ้านกะปู)
นางวาสนา ยืนยิ่ง
ครู(ศพด.บ้านตาคง)
นางวิจิตรา สงค์พิมพ์
ครู(ศพด.บ้านโคกกลาง)
นางประสิทธิ์ คำภา
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านสนวน)
น.ส.อรอุมา ยอดจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านกะปู)
น.ส.พัณณิตา เหลาซื่อ
ครู(ศพด.บ้านตาคง)
-
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านโคกกลาง)
-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองการศึกษาฯ)

| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |