ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการขุดหนองน้ำบ้านตะเคียน ม.8  (14 เม.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องอาคารเอนกประสงค์ อบต.ตาคง  (24 มี.ค. 2560)
ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13  (1 ก.พ. 2560)
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.9  (1 ก.พ. 2560)
ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5  (16 ม.ค. 2560)
ประกาศหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์(สระน้ำบ้านเถกิง) หมู่ที่ 5  (09 ก.ย. 2559)
ประกาศหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์(หนองระหาร) หมู่ที่ 4  (09 ก.ย. 2559)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน  (18 พ.ค. 2559)
การขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของประจำปีงบประมาณ 2558  (10 พ.ค. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)  (16 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายเลียบคลอง) หมู่ที่ 11 บ้านโคกระเปาว์  (16 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกชัย  (16 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างโครงขุดลอกหนองเยาะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเยาะ  (16 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำห้วยปูน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปูน  (16 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียน  (16 มิ.ย. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียน  (16 มิ.ย. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตาคง  (16 มิ.ย. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสนวน  (16 มิ.ย. 2558)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 บ้านตราด  (29 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบโครงการลงหินคลุกถนนดิน ม.5 บ้านเถกิง  (29 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านโคกระเปาว์  (29 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านตะเคียน ม.8  (29 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 บ้านตระกูลน้อย  (29 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 8  (29 เม.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านสามแยก  (29 เม.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตระกูลน้อย  (29 เม.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านกะปู  (26 ก.พ. 2557)
การขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของประจำปีงบประมาณ 2558  (26 ม.ค. 2559)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านตาคง  (29 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านดง ม.3  (29 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างระบบจัดเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของ อบต.ตาคง  (31 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดง (สายบ้านนายนัน-ถนนลาดยาง)  (31 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเถกิง  (31 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการถมที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านโคกชัย  (31 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบจัดเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือนของ อบต.ตาคง  (31 มี.ค. 2558)
ประกาศโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดชุมชนหมู่บ้านหนองเยาะ ม.9  (26 ก.พ. 2558)
ประกาศโครงการก่อสร้างลานตลาดหนองเยาะ ม.9  (26 ก.พ. 2558)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต(สายบ้านเถกิง ม.5)  (26 ก.พ. 2558)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 (สายหนองน้ำบ้านสนวน)  (13 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการค่าจ้างเหมาท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านสนวน-ตะเคียน)  (13 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลาดชุมชนบ้านหนองเยาะ หมู่ที่ 9  (13 ม.ค. 2558)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.1 บ้านสนวน  (9 ม.ค. 2558)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.1 บ้านสนวน(สายหนองน้ำบ้านสนวน)  (9 ม.ค. 2558)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างตลาดชุมชนหนองเยาะ ม.9  (9 ม.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกหนองเยาะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเยาะ ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  (25 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  (25 พ.ย. 2557)
สอบโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.12 บ้านโคกกลาง  (24 พ.ย. 2557)
สอบโครงการขุดลอกหนองเยาะ ม.9 บ้านหนองเยาะ  (24 พ.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านตาคง หมู่ที่ 4 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  (14 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านตาคง(สายถนน24-หน้าวัด)  (18 ก.ค. 2557)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14 บ้านสามแยก  (18 ก.ค. 2557)
ประกาศสอบโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม ม.1 บ้านสนวน  (18 ก.ค. 2557)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านกะปู  (11 มี.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมางานตามโครงการก่อสร้างถังพักน้าประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตราด  (11 มี.ค. 2557)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปูน  (11 มี.ค. 2557)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านห้วยปูน  (26 ก.พ. 2557)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบ่อบาดาล ม.2 บ้านกะปู  (26 ก.พ. 2557)
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถังพักน้ำประปา คสล.ม.6 บ้านตราด  (26 ก.พ. 2557)
| หน้าแรก | สภาพทั่วไป | คณะผู้บริหาร | รับเรื่องร้องทุกข์ | ติดต่อเรา |