slide1
slide2
slide4
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
  ประวัติตำบล
 
  โครงสร้างบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
   
 
อบต.ตาคง :: องค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์

 

ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการขุดหนองน้ำบ้านตะเคียน ม.8  [14 เม.ย. 2560]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องอาคารเอนกประสงค์ อบต.ตาคง  [24 มี.ค. 2560]
ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13  [1 ก.พ. 2560]
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.9  [1 ก.พ. 2560]
ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5  [16 ม.ค. 2560]
ประกาศหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์(สระน้ำบ้านเถกิง) หมู่ที่ 5  [09 ก.ย. 2559]
ประกาศหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์(หนองระหาร) หมู่ที่ 4  [09 ก.ย. 2559]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน  [18 พ.ค. 2559]
การขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของประจำปีงบประมาณ 2558  [10 พ.ค. 2559]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)  [16 ต.ค. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายเลียบคลอง) หมู่ที่ 11 บ้านโคกระเปาว์  [16 ก.ย. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกชัย  [16 ก.ย. 2558]
สอบราคาจ้างโครงขุดลอกหนองเยาะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเยาะ  [16 ก.ย. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำห้วยปูน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปูน  [16 ก.ย. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียน  [16 มิ.ย. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียน  [16 มิ.ย. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตาคง  [16 มิ.ย. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสนวน  [16 มิ.ย. 2558]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 บ้านตราด  [29 เม.ย. 2558]
ประกาศสอบโครงการลงหินคลุกถนนดิน ม.5 บ้านเถกิง  [29 เม.ย. 2558]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านโคกระเปาว์  [29 เม.ย. 2558]
ประกาศสอบโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านตะเคียน ม.8  [29 เม.ย. 2558]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13 บ้านตระกูลน้อย  [29 เม.ย. 2558]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 8  [29 เม.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านสามแยก  [29 เม.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตระกูลน้อย  [29 เม.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านกะปู  [26 ก.พ. 2557]
การขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ของประจำปีงบประมาณ 2558  [26 ม.ค. 2559]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านตาคง  [29 เม.ย. 2558]
ประกาศสอบโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านดง ม.3  [29 เม.ย. 2558]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างระบบจัดเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของ อบต.ตาคง  [31 มี.ค. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดง (สายบ้านนายนัน-ถนนลาดยาง)  [31 มี.ค. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเถกิง  [31 มี.ค. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการถมที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านโคกชัย  [31 มี.ค. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบจัดเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือนของ อบต.ตาคง  [31 มี.ค. 2558]
ประกาศโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดชุมชนหมู่บ้านหนองเยาะ ม.9  [26 ก.พ. 2558]
ประกาศโครงการก่อสร้างลานตลาดหนองเยาะ ม.9  [26 ก.พ. 2558]
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต(สายบ้านเถกิง ม.5)  [26 ก.พ. 2558]
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 (สายหนองน้ำบ้านสนวน)  [13 ม.ค. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการค่าจ้างเหมาท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านสนวน-ตะเคียน)  [13 ม.ค. 2558]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลาดชุมชนบ้านหนองเยาะ หมู่ที่ 9  [13 ม.ค. 2558]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.1 บ้านสนวน  [9 ม.ค. 2558]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.1 บ้านสนวน(สายหนองน้ำบ้านสนวน)  [9 ม.ค. 2558]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างตลาดชุมชนหนองเยาะ ม.9  [9 ม.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกหนองเยาะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเยาะ ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  [25 พ.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  [25 พ.ย. 2557]
สอบโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.12 บ้านโคกกลาง  [24 พ.ย. 2557]
สอบโครงการขุดลอกหนองเยาะ ม.9 บ้านหนองเยาะ  [24 พ.ย. 2557]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านตาคง หมู่ที่ 4 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  [14 ต.ค. 2557]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านตาคง(สายถนน24-หน้าวัด)  [18 ก.ค. 2557]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.14 บ้านสามแยก  [18 ก.ค. 2557]
ประกาศสอบโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม ม.1 บ้านสนวน  [18 ก.ค. 2557]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านกะปู  [11 มี.ค. 2557]
สอบราคาจ้างเหมางานตามโครงการก่อสร้างถังพักน้าประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตราด  [11 มี.ค. 2557]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปูน  [11 มี.ค. 2557]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านห้วยปูน  [26 ก.พ. 2557]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบ่อบาดาล ม.2 บ้านกะปู  [26 ก.พ. 2557]
ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถังพักน้ำประปา คสล.ม.6 บ้านตราด  [26 ก.พ. 2557]