slide1
slide2
slide4
 
  ข้อมูลทั่วไป
 
  สภาพทั่วไป
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  บริการขั้นพื้นฐาน
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
  ประวัติตำบล
 
  โครงสร้างบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
   
 

 
 
 
   จังหวัดสุรินทร์ รณรงค์ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”
     นายสถาพร คำแท่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชน ได้ระดมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทั่วประเทศตลอดทั้งเดือน เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงดังกล่าว ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ. ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ และเข้าถึงสิทธิของตัวเองในการใช้กฎหมายอันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลในครอบครัว จากความรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก และสตรี อีกครั้งให้สังคมทุกภาคส่วนได้ร่วมมือเพื่อยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยใช้ริบบิ้นสีขาว อันเป็นสัญลักษณ์สากลในการเผยแพร่และจัดกิจกรรมทุกปีโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
     จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญหน่วยงาน และประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมแสดงพลัง "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ภายใต้คำรณรงค์ "หยุด! คำร้ายทำลาย...ครอบครัว” เพื่อแสดงตนในการร่วมยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ หากพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว แจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร 1300 ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารแนบท้าย
โดย :ณัฐพล กอนคำ / ส.ปชส.สุรินทร์ : http://pr.prd.go.th