ภาพกิจกรรม :: กิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดระดับตำบล ประจำปี 2561  [15 ภาพ]