ภาพกิจกรรม :: กิจกรรมประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดระดับตำบลประจำปี 2561  [5 ภาพ]