ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ) บ้านโคกชัย หมู่ 10 - บ้านกะปู หมู่ 2 ( คุ้มบ้านหนองมื้อ ) ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

Share on Line
Share on Pinterest