ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาคงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง

ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาคงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง

Share on Line
Share on Pinterest