สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับการจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. การดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการ เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 งาน คือ

 

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 • งานสารบรรณ
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัด อบต.
 • งานเลือกตั้ง
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการ
 • งานงบประมาณ
 • งานรัฐพิธี
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานกฎหมายและนิติกรรม
 • งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
 • งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานระเบียบการคลัง
 • งานข้อบัญญัติ อบต.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกัน
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย
 • งานดับเพลิงและงานกู้ภัย
 • งานดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ให้มีความปลอดภัยและมีความพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานกู้ชีพและงานกู้ภัย
 • งานดูแลบำรุงรักษารถกู้ชีพและให้มีความปลอดภัยและมีความพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 • งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
 • งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 • งานสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 • งานปัญหาแรงงานในพื้นที่
 • งานส่งเสริมอาชีพชุมชน
 • งานพัฒนาสตรี
 • งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ประสบปัญหาความยากจน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานสุขาภิบาลทั่วไป
 • งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • งานสุขาภิบาลอาหาร
 • งานสุขศึกษา
 • งานสาธารณสุขมูลฐาน
 • งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
 • งานป้องกันยาเสพติด
 • งานระบาดวิทยาและโรคเฝ้าระวัง
 • งานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานข้อมูลวิชาการเกษตร
 • งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Share on Line
Share on Pinterest