กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 • งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานประเมินราคา
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
 • งานออกแบบ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานประสานธาธาณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานวางระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 • งานวางระบบประปา ซ่อมแซมระบบประปา
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนโยธา
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Share on Line
Share on Pinterest