กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนวการวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียนการวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ การพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ

งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานแผนงานและวิชาการ
 • งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานลูกเสือและยุวกาชาด
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
 • งานกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • งานประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานกีฬาและสันทนาการ
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
 • งานด้านการมีส่วนร่วมละสนับสนุนจากชุมชน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Share on Line
Share on Pinterest