thumbs
นางสาวจิราพร การะเกต
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

thumbs
นางสาวนันทพัทธ์ จันทงาม
นักพัฒนาชุมชน

thumbs
จ.ส.ต.ปรีชา ฉุนกล้า
นักทรัพยากรบุคคล

thumbs
นายประเสริฐ สิมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางสาวภิญญา ทรัพย์ทวี
นิติกร

thumbs
นายตุลยเทพ วงศ์จินดา
นักวิชาการเกษตร

thumbs
นายชาญชัย สุขประจำ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

thumbs
นายไชยพันธุ์ อยู่สวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางศิริลักษณ์ เชื้อทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
(ลูกจ้างประจำ)

thumbs
นางสาวสุดาพร ขอชัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางสาวรัชฎากร สายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

thumbs
นางสาวจุฑามาศ อนุเคราะห์
คนงานทั่วไป
(ช่วยงานธุรการสำนักปลัด)

thumbs
นายโฆษิต โสธรพิทักษ์สกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ช่วยงานป้องกัน)

thumbs
นายประเสริฐ อุปมัย
คนงานทั่วไป
(ช่วยงานป้องกัน)

thumbs
นายสมศักดิ์ วงมา
คนงานทั่วไป
(ช่วยงานป้องกันฯ และงานกู้ชีพ)

thumbs
นายพรชัย บุญจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานการเกษตร)

thumbs
นายชาญพานิช สังขาว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานการเกษตร)

thumbs
นายคม สกุลไทย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานการกู้ชีพฯ)

thumbs
นายเจริญทรัพย์ งามเปรี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานการกู้ชีพฯ)

thumbs
นางสาวตวงพร ศรีสุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(แม่บ้าน)

thumbs
นายจักรพงษ์ หลวงยี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(คนขับรถ)

thumbs
นายพิชิต แอกทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ช่วยงานทั่วไป)

Share on Line
Share on Pinterest