default
นางสาวขนิษฐา ใจยุติธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง

default
นางสาวศิริพรภัทร ศรีสุวรรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

default

เจ้าพนักงานพัสดุ

default
นายสรรวัชญ์ จันทร์สุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

default
นายวีรพล เสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

thumbs
นางสาววารี ไชยศรีษะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาวมิ่งขวัญ ธรรมดา
คนงานทั่วไป (ช่วยงานจัดเก็บรายได้)

thumbs
นางสาวศกลรัตน์ แสงเพ็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นางสาวโชติมณี หลวงยี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest