thumbs
นายชัยนุวัฒน์ ชัยชุมพล
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นายณัฐพล สำนักนิตย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

thumbs
นายกิตตินันท์ เกษมพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นางสาวประภัสสร ดวงอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest