thumbs
นายภิญโญ ซื่อรัมย์
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

thumbs
นายทศพัฒน์ โสธรพิทักษ์สกุ
นักวิชาการเกษตร

thumbs
นางปริศนา ขันชนะชาติ
ครู ศพด. บ้านกะปู

thumbs
นางสาวพัณณิตา เหลาซื่อ
ครู ศพด. บ้านตาคง

thumbs
นางสาวกชพรรษ ขันเงิน
ครู ศพด. บ้านสนวน

thumbs
นางวิจิตรา สงค์พิมพ์
นางวิจิตรา สงค์พิมพ์

thumbs
นางสาวอรอุมา ยอดจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกะปู

thumbs
นางประสิทธิ์ คำภา
คนงานทั่วไป ศพด. บ้านสนวน

thumbs
นางสมจิตร์ ไชยศรีษะ
คนงานทั่วไป ศพด. บ้านโคกกลาง

Share on Line
Share on Pinterest