วันที่ หมวดหมู่ รายการ
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโคกชัย หมู่ 10 - บ้านกะปู หมู่ 2 (คุ้มบ้านหนองมื้อ) ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านกะปู หมู่ 2 (คุ้มบ้านหนองมื้อ) - บ้านตราด หมู่ 6 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโคกชัย หมู่ 10 - บ้านกะปู หมู่ 2 (คุ้มบ้านหนองมื้อ) ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านกะปู หมู่ 2 (คุ้มบ้านหนองมื้อ) - บ้านตราด หมู่ 6 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโคกชัย หมู่ 10 - บ้านกะปู หมู่ 2 (คุ้มบ้านหนองมื้อ) ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านกะปู หมู่ 2 (คุ้มบ้านหนองมื้อ) - บ้านตราด หมู่ 6 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest